Auteursrechten e.d. op de sites van Bureau Breetveld / BBOA / BV Breetveld Organisatie Adviseurs.

1. Toepasselijkheid
Toegang tot en het gebruik van de websites van Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande regels, wetten en beperkingen. De hier bedoelde websites zijn: www.organisatiepsycholoog.nu en www.wetpoortwachter.nu.

2. Auteursrechten, intellectueel eigendom en licenties

Alle op de websites afgebeelde gegevens, waaronder ook het ontwerp, afbeeldingen, concepten en logo’s, zijn in eigendom of licentie bij Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-) personen die toegang krijgen tot onze sites. Het is dan ook zonder onze vooraf gegeven schriftelijk vastgelegde toestemming te allen tijde verboden om enig door ons geleverde content, werk of materiaal geheel, minimaal of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of hoe dan ook openbaar te maken, via welk medium dan ook ter beschikking te stellen aan derden.

 

 


3. Betrouwbaarheid en aansprakelijkheid

Samensteller is zich volledig bewust van zijn taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verschaffen. Desalniettemin aanvaardt Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs geen enkele juridische aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis van deze informatie. Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs is niet aansprakelijk voor enige schade, die het resultaat zou zijn c.q. kunnen zijn van de levering, werking of gebruik van de alhier via internet verstrekte informatie.

4. Aansprakelijkheid

Er kunnen geen rechten of aanspraken van welke aard dan ook aan de inhoud van deze internetsite worden ontleend. Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs is in dezen niet verantwoordelijk en zal op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor schrijffouten, verschrijvingen of vergissingen. Elke aansprakelijkheid, vanwege eventuele onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie van deze sites, is hiermee uitgesloten.

5. Samenstelling en doel van onze sites

Aan de samenstelling en inhoud van deze internetsites wordt de uiterste zorg besteed. Wij kunnen er echter niet voor in staan dat de informatie op deze sites of de bij deze sites behorende activiteiten, geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

6. Gebruik van informatie

De inhoud van onze websites mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden van de bezoeker. 
Het is de bezoeker van onze sites vanzelfsprekend wel toegestaan om informatie door te sturen en beschikbaar te stellen aan geïnteresseerde derden voor niet-commercieel gebruik.
Het is de bezoeker of gebruiker van onze sites niet toegestaan de inhoud van onze sites commercieel te gebruiken of in dat verband te vermenigvuldigen, wijzigen of hoe dan ook openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs.

7. Aanvulling en verandering

De informatie op onze sites www.organisatiepsycholoog.nu en www.wetpoortwachter.nu wordt door ons periodiek aangevuld en kan door Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs met onmiddellijke ingang worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

8. Vragen, opmerkingen of klachten

Voor vragen, opmerkingen, klachten of signalering van content die mogelijk inbreuk maakt op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maakt op rechten van derden, kunt u ons opbellen, e-mailen of gebruik maken van onze klachtenregeling, zie aldaar op onze sites.

Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs

dr. J.R. Thorbeckelaan 99

2104 XJ Heemstede

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

tel. nr: 023 529 87 70

tel. nr: 07 03 250 250

Generally drugstore can offer to you with discreet treatments for varied health problems. At present there are divers drugs to treat schizophrenia, anxiety or rheumatism. For example Diprolene cream is a topical corticosteroid. This remedy reduce redness associated with sundry skin diseases. Other medicaments are used to treat diabetes. Viagra is a remedy used to treat varied maladies. What do you think about buy generic cialis? How you can read detailed data about generic cialis canada? If you have any concerns about cialis generic online, check with your doc before taking the physic. Like all other drugs, Viagra is accordingly of it's active element. Keep reading for a list of remedies that may cause erectile disfunction and what you can do to prevent dangerous side effects. What should you discuss with a pharmacist before taking Viagra? Take the container with you, even if it is empty. If you reckon that you might have taken an overdose of this medicine, go to the emergency department of your local hospital at once.

 

023 5298770 | Bureau Breetveld | Thorbeckelaan 99 • 2104 XJ Heemstede | Kon. Emmakade 107 • 2518 RN Den Haag | 070 3250250